تابستان دوازدهم ریاضی
10 مجموعه سوال عمومی پایه دهم و یازدهم
دفتربرنامه ريزى به روش قلم چى
پکیج آموزشی  دوازدهم ریاضی
آبی شیمی کنکور  پایه دهم و یازدهم
جزوه ی هوشمند شخصی
سه سطحی شیمی کنکور پایه ( دهم یازدهم)
آبی هندسه پایه دهم و یازدهم ریاضی
سبز  هندسه (3)  دوازدهم ریاضی
سه سطحی حسابان (2) دوازدهم ریاضی
آبی عربی کنکور پایه
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی
آبی هندسه (3)  دوازدهم ریاضی
سبز  شیمی (3)  دوازدهم ریاضی و تجربی
آبی ادبیات کنکور پایه
آبی زبان انگلیسی کنکور پایه
آبی دین و زندگی کنکور پایه