تابستان دوازدهم تجربی
10 مجموعه سوال عمومی پایه دهم و یازدهم
دفتربرنامه ريزى به روش قلم چى
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم
آبی شیمی کنکور پایه دهم و یازدهم
جزوه ی هوشمند شخصی
سه سطحی زیست شناسی کنکور دهم یازدهم
سه سطحی شیمی کنکور پایه ( دهم یازدهم)
سبز فیزیک (3) دوازدهم تجربی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی
آبی ریاضی (3) دوازدهم تجربی
آبی فیزیک (3) دوازدهم تجربی
سه سطحی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی
سه سطحی ریاضی (3) دوازدهم تجربی
آبی عربی کنکور پایه
سبز زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی
سه سطحی فیزیک(3) دوازدهم تجربی
سبز شیمی (3) دوازدهم ریاضی و تجربی