آبی زیست شناسی کنکور  پایه دهم و یازدهم
آبی شیمی کنکور  پایه دهم و یازدهم
جزوه ی هوشمند شخصی
سه سطحی زیست شناسی کنکور دهم یازدهم
سه سطحی شیمی کنکور پایه ( دهم یازدهم)
سه سطحی فارسی ششم
پکیج آموزشی یازدهم ریاضی
پکیج آموزشی یازدهم تجربی
پکیج آموزشی یازدهم انسانی
سه سطحی فارسی پنجم
فلش کارت فارسی چهارم