آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی
آبی زیست شناسی کنکور  پایه دهم و یازدهم
آبی هندسه (3)  دوازدهم ریاضی
آبی هندسه پایه دهم و یازدهم ریاضی
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی
آبی شیمی (3) دوازدهم
آبی شیمی کنکور  پایه دهم و یازدهم
آبی ریاضی  (3) دوازدهم تجربی
آبی فیزیک (3)  دوازدهم ریاضی
آبی فیزیک (3)  دوازدهم تجربی
آبی ریاضی و آمار (3) دوازدهم انسانی
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی
آبی عربی کنکور