نمایه های کتاب:

سبز زیست شناسی

مهمترین ویژگی کتاب سبز ، این است که علی رغم اینکه حجم کتاب درسی کم شده، حجم کتاب زیست سبز کم نشده و تقریبا همانند حجم کتاب زیست سبز سال های گذشته است. کتاب زیست پیش دانشگاهی در سال های گذشته 295 صفحه با 11 فصل و کتاب زیست سبز دوازدهم جدید 280 صفحه است که شامل 220 درسنامه،‌206 نکته، 16 موضوع و23 زیرموضوع ، ‌420 سوال تستی، 280 سوال تشریحی،‌160 سوال در قالب 8 آزمون تستی،‌160 سوال در قالب 8 آزمون تشریحی است.

مشاهده کتاب

آبی زیست شناسی

کتاب زیست شناسی دوازدهم آخرین کتاب زیستی است که دانش آموزان دوره متوسطه می خوانند و لذا بسیار مهم است. سه تغییر اساسی در کتاب¬های درسی زیست شناسی امسال رخ داده است: -1 کاهش حجم کتاب درسی 2- مفهومی سازی 3-عبارات فارسی جایگزین واژگان تخصصی. کتاب زیست شناسی سال 96 دارای یازده فصل و 289 صفحه بوده، درحالیکه امسال حجم کتاب بسیار کمتر شده و 8 فصل و حدود 136 صفحه شده است.

مشاهده کتاب

سه سطحی زیست شناسی

در کتاب سه سطحی زیست انطباق و پیشروی دقیقا مانند کتاب درسی است و تمام عبارات فارسی ، جایگزین عبارات تخصصی شده است. البته با برگزاری آزمون و طرح سوال از مباحث کتاب، در چاپ های بعدی ،‌تعداد سوالات افزایش خواهد یافت. کتاب زیست سه سطحی دوازدهم دارای 335 سوال شامل 127 سوال نسبتا دشوار، 124 سوال دشوار و 84 سوال دشوارتر است در حالی که کتاب زیست سه سطحی سال گذشته دارای 495 سوال( 169 سوال نسبتا دشوار،‌145 سوال دشوار،‌181 سوال دشوارتر) بوده که سوال های خارج از کتاب حذف گردیده است.

مشاهده کتاب
شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان آذربايجان شرقي شهر ميانه 14:45 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان سيستان و بلوچستان شهر سراوان 11:46 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر شوط 12:53 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 09:29 2 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر اصفهان 13:46 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان فارس شهر خنج 15:47 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 11:24 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 7 در انتظار تایید
استان چهارمحال بختياري شهر لردگان 12:55 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر گلپايگان 15:45 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر اهواز 09:19 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر كاشان 16:52 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان فارس شهر داراب 13:37 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 6 در انتظار تایید
استان اردبيل شهر مشكين شهر 16:52 2 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 8 در انتظار تایید
استان خراسان جنوبي شهر فردوس 15:29 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر اروميه 09:32 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 8 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 09:51 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 11:52 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان هرمزگان شهر بندرعباس 08:01 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان فارس شهر زرين دشت 17:20 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر تايباد 14:00 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر پاوه 08:12 17 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان سيستان و بلوچستان شهر سراوان 07:26 33 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 11:20 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 6 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 11:46 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 18 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 11:59 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 4 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 12:26 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 20 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 12:41 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 12:41 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 7 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 13:01 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 18 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر فولاد شهر 13:11 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 13:12 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 4 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 13:13 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 8 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 13:17 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 20 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 14:23 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 9 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 14:29 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 20 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 14:35 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 47 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:07 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 54 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:32 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:38 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 13 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:50 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 6 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 16:00 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 20 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 16:20 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 6 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 16:41 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 15 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 16:44 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 16 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 16:49 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 1 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 16:52 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 17 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 16:57 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 18 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 17:15 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 25 در انتظار تایید
استان ايلام شهر دره شهر 17:16 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 4 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 17:17 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 22 در انتظار تایید
استان يزد شهر بافق 17:25 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 12 در انتظار تایید
استان گيلان شهر كياشهر 17:33 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 17:33 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 10 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر ماه شهر 17:37 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 7 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 18:12 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 18 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر پاوه 18:13 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 6 در انتظار تایید
استان مازندران شهر قائم شهر 18:19 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 18:31 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 18:36 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 22 در انتظار تایید
استان بوشهر شهر خورموج 18:39 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان كهكيلويه و بويراحمد شهر ياسوج 18:42 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 18:44 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 15 در انتظار تایید
استان تهران شهر قرچك 18:45 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر اروميه 18:48 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر ملكان 18:51 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 18:51 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 5 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 18:54 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 7 در انتظار تایید
استان قم شهر قم 18:55 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 18:57 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر اصفهان 19:11 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان البرز شهر كرج 19:23 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان قزوين شهر آبيك 19:23 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 19:26 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 4 در انتظار تایید
استان يزد شهر يزد 19:28 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان هرمزگان شهر بندرعباس 19:31 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 19:38 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 19:41 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان خوزستان شهر شوشتر 19:42 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان اردبيل شهر جعفرآباد 19:48 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان يزد شهر اردكان 19:53 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 19:59 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر اروميه 20:03 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر سلماس 20:14 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 20:21 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 20:33 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان فارس شهر لامرد 20:33 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان مازندران شهر چالوس 20:35 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان غربي شهر شوط 20:43 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان لرستان شهر دورود 21:01 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 3 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر هشترود 21:05 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 21:15 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 21:17 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 21:23 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان كرمان شهر كرمان 21:27 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 6 در انتظار تایید
استان كردستان شهر سنندج 21:43 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان هرمزگان شهر پارسيان 21:47 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 6 در انتظار تایید
استان فارس شهر لامرد 21:54 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 21:56 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 22:24 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 22:33 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان يزد شهر يزد 22:38 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان لرستان شهر خرم آباد 22:41 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 4 در انتظار تایید
استان گلستان شهر گرگان 22:54 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 22:58 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 4 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 23:03 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان هرمزگان شهر كيش 23:12 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید