نمایه های کتاب:

سبز زیست شناسی

مهمترین ویژگی کتاب سبز ، این است که علی رغم اینکه حجم کتاب درسی کم شده، حجم کتاب زیست سبز کم نشده و تقریبا همانند حجم کتاب زیست سبز سال های گذشته است. کتاب زیست پیش دانشگاهی در سال های گذشته 295 صفحه با 11 فصل و کتاب زیست سبز دوازدهم جدید 280 صفحه است که شامل 220 درسنامه،‌206 نکته، 16 موضوع و23 زیرموضوع ، ‌420 سوال تستی، 280 سوال تشریحی،‌160 سوال در قالب 8 آزمون تستی،‌160 سوال در قالب 8 آزمون تشریحی است.

مشاهده کتاب

آبی زیست شناسی

کتاب زیست شناسی دوازدهم آخرین کتاب زیستی است که دانش آموزان دوره متوسطه می خوانند و لذا بسیار مهم است. سه تغییر اساسی در کتاب¬های درسی زیست شناسی امسال رخ داده است: -1 کاهش حجم کتاب درسی 2- مفهومی سازی 3-عبارات فارسی جایگزین واژگان تخصصی. کتاب زیست شناسی سال 96 دارای یازده فصل و 289 صفحه بوده، درحالیکه امسال حجم کتاب بسیار کمتر شده و 8 فصل و حدود 136 صفحه شده است.

مشاهده کتاب

سه سطحی زیست شناسی

در کتاب سه سطحی زیست انطباق و پیشروی دقیقا مانند کتاب درسی است و تمام عبارات فارسی ، جایگزین عبارات تخصصی شده است. البته با برگزاری آزمون و طرح سوال از مباحث کتاب، در چاپ های بعدی ،‌تعداد سوالات افزایش خواهد یافت. کتاب زیست سه سطحی دوازدهم دارای 335 سوال شامل 127 سوال نسبتا دشوار، 124 سوال دشوار و 84 سوال دشوارتر است در حالی که کتاب زیست سه سطحی سال گذشته دارای 495 سوال( 169 سوال نسبتا دشوار،‌145 سوال دشوار،‌181 سوال دشوارتر) بوده که سوال های خارج از کتاب حذف گردیده است.

مشاهده کتاب
شهر زمان سفارش ثبت سفارش تا ارسال(ساعات کاری) مدت زمان تحویل نحوه ارسال تعداد جلد سفارش تایید دانش آموز
استان هرمزگان شهر بندر لنگه 12:50 20 ساعت و9 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر بناب 12:28 1 دقیقه در حال ارسال توسط پست سفارشی پست سفارشی 1 در انتظار تایید
استان لرستان شهر دورود 15:59 2 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 13:05 2 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 12:16 3 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر اصفهان 15:51 3 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان فارس شهر مرودشت 15:11 3 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان اصفهان شهر شاهين شهر 14:20 4 دقیقه در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان البرز شهر كرج 14:45 4 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان همدان شهر رزن 13:59 5 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 3 در انتظار تایید
استان گلستان شهر گنبد 14:09 5 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 5 در انتظار تایید
استان گلستان شهر گرگان 08:06 53 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان هرمزگان شهر بستك 01:19 7 ساعت و40 دقیقه در حال ارسال توسط پست سفارشی پست سفارشی 5 در انتظار تایید
استان هرمزگان شهر بندرعباس 00:59 8 ساعت در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان اردبيل شهر مشكين شهر 00:05 8 ساعت و54 دقیقه در حال ارسال توسط پست پیشتاز پست پیشتاز 16 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 01:49 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 16 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 11:13 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 15 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 11:14 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 11 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 12:24 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 9 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 12:36 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 20 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 12:57 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 8 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 13:26 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 12 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 15:23 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 18 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 15:39 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 12 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 15:48 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 19 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 15:59 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 1 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 15:59 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 15 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 16:10 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 10 در انتظار تایید
استان مركزي شهر شهرك مهاجران 16:15 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 9 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 16:16 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 14 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 16:24 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 3 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 16:30 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 1 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 16:40 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 28 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 17:18 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 14 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 17:24 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 17:30 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 16 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 17:34 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 6 در انتظار تایید
استان مركزي شهر اراك 17:35 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 18 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 17:49 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 19 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 17:57 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 2 در انتظار تایید
استان فارس شهر شيراز 18:27 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 13 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 18:37 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 21 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 18:45 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 1 در انتظار تایید
استان فارس شهر خرامه 18:48 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست سفارشی پست سفارشی 2 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 18:53 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 17 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 18:55 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 22 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 19:00 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 19:02 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 14 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 19:19 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 11 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 19:27 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 15 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 19:35 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 19 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 19:39 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 20 در انتظار تایید
استان خراسان رضوي شهر مشهد 19:39 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 1 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهران 19:44 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 22 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 20:03 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 12 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 20:06 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 9 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 20:14 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 20 در انتظار تایید
استان تهران شهر تهرانسر 20:37 ارجاع به نمایندگی جهت ارسال در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی پیک درون شهری نمایندگی 2 در انتظار تایید
استان آذربايجان شرقي شهر تبريز 20:38 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 21 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر سنقر 20:39 ارجاع به انبار جهت ارسال در انتظار تحویل به پست پیشتاز پست پیشتاز 1 در انتظار تایید
استان کرمانشاه شهر كرمانشاه 20:53 انتخاب انبار در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار 24 در انتظار تایید