کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

13:53

استان خوزستان شهر آغاجاري

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

14:53

استان مازندران شهر ساري

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

13:17

استان تهران شهر تهران

4

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 7 ساعت و46 دقیقه

01:08

استان تهران شهر ملارد

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 8 ساعت و12 دقیقه

00:37

استان آذربايجان غربي شهر سردشت

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:22

استان اردبيل شهر اردبيل

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:37

استان آذربايجان غربي شهر تكاب

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:42

استان مركزي شهر خمين

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:49

استان آذربايجان غربي شهر اروميه

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:36

استان خراسان شمالي شهر بجنورد

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

06:02

استان فارس شهر شيراز

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

08:31

استان سيستان و بلوچستان شهر ايرانشهر

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

08:33

استان خراسان شمالي شهر اسفراين

7

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

08:38

استان اصفهان شهر شاهين شهر

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

08:58

استان مازندران شهر ساري

9

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

09:58

استان كرمان شهر رفسنجان

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

09:58

استان فارس شهر جهرم

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:07

استان تهران شهر تهرانسر

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:11

استان گيلان شهر رشت

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:30

استان اردبيل شهر اردبيل

9

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:49

استان فارس شهر جهرم

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:56

استان گلستان شهر بندرتركمن

7

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:12

استان تهران شهر تهران

6

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:20

استان مازندران شهر بابل

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:20

استان تهران شهر تهران

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:20

استان فارس شهر شيراز

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:25

استان سيستان و بلوچستان شهر ايرانشهر

2

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

11:40

استان فارس شهر شيراز

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:53

استان مازندران شهر بابل

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:58

استان فارس شهر جهرم

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:00

استان کرمانشاه شهر صحنه

7

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:00

استان مركزي شهر خمين

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:01

استان البرز شهر كرج

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:11

استان يزد شهر يزد

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:28

استان فارس شهر جهرم

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:30

استان آذربايجان شرقي شهر عجب شير

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:43

استان فارس شهر جهرم

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:12

استان خراسان رضوي شهر مشهد

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:13

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:23

استان اردبيل شهر اردبيل

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:33

استان اردبيل شهر اردبيل

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:40

استان لرستان شهر دورود

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:41

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:43

استان كردستان شهر مريوان

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:48

استان خراسان رضوي شهر مشهد

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:56

استان اصفهان شهر اصفهان

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

14:02

استان خراسان رضوي شهر مشهد

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

14:08

استان خراسان رضوي شهر گناباد

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

14:18

استان كردستان شهر قروه

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

14:21

استان يزد شهر اردكان

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

14:22

استان سمنان شهر شاهرود

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

14:34

استان تهران شهر تهران

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

14:40

استان كرمان شهر بم

2

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

14:45

استان خراسان شمالي شهر بجنورد

8

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

14:54

استان البرز شهر كرج

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

14:56

استان خراسان رضوي شهر مشهد

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

15:02

استان مازندران شهر ساري

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

15:04

استان اصفهان شهر اصفهان

6

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

15:09

استان كرمان شهر سيرجان

7

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

15:24

استان يزد شهر يزد

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

15:31

استان سيستان و بلوچستان شهر سيب سوران و مهرستان

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

15:35

استان کرمانشاه شهر كرمانشاه