کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:00

استان مازندران شهر بابل

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:06

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:07

استان ايلام شهر ايلام

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:08

استان فارس شهر نورآباد ممسني

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

00:11

استان اردبيل شهر خلخال

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:12

استان لرستان شهر الشتر

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:14

استان زنجان شهر ابهر

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:15

استان خوزستان شهر اهواز

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:17

استان تهران شهر تهران

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:26

استان لرستان شهر نورآباد

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:30

استان خراسان رضوي شهر سبزوار

3

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

00:37

استان تهران شهر تهران

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:44

استان كردستان شهر سنندج

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:45

استان آذربايجان شرقي شهر ملكان

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:46

استان اصفهان شهر اصفهان

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:52

استان مركزي شهر اراك

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:57

استان يزد شهر يزد

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:26

استان کرمانشاه شهر سرپل ذهاب

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:42

استان آذربايجان شرقي شهر مرند

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:55

استان آذربايجان غربي شهر سردشت