کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

17:07

استان اصفهان شهر اردستان

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

15:01

استان سيستان و بلوچستان شهر زاهدان

3

نمایندگی و پست

در حال ارسال توسط نمایندگی و پست 1 دقیقه

13:40

استان همدان شهر تويسركان

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

16:41

استان تهران شهر انديشه

5

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

11:25

استان بوشهر شهر اهرم

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 ساعت و10 دقیقه

07:04

استان فارس شهر ني ريز

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 7 ساعت و1 دقیقه

02:13

استان فارس شهر فسا

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 7 ساعت و43 دقیقه

01:36

استان يزد شهر بافق

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:42

استان كرمان شهر كرمان