کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 20 دقیقه

15:09

استان تهران شهر تهران

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 ساعت و34 دقیقه

13:57

استان قزوين شهر قزوين

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 6 ساعت و58 دقیقه

10:46

استان زنجان شهر زنجان

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 7 ساعت و41 دقیقه

10:03

استان زنجان شهر زنجان

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:31

استان فارس شهر شيراز

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

00:45

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

08:37

استان اصفهان شهر مباركه

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:34

استان كردستان شهر مريوان

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:57

استان همدان شهر همدان

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

11:52

استان فارس شهر زرقان

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

12:25

استان مازندران شهر قائم شهر

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:37

استان گلستان شهر گرگان

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:52

استان مازندران شهر ساري

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:04

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:17

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

3

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

13:26

استان بوشهر شهر بوشهر

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:45

استان يزد شهر يزد

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

14:09

استان تهران شهر تهران

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

14:10

استان آذربايجان غربي شهر سلماس

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

14:48

استان مازندران شهر سوادكوه

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

15:13

استان اردبيل شهر اردبيل

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

15:14

استان خوزستان شهر شادگان

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

15:55

استان فارس شهر شيراز

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

17:47

استان تهران شهر تهران