کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:14

استان مازندران شهر ساري

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:45

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

3

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

00:49

استان تهران شهر تهران

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:11

استان آذربايجان شرقي شهر مراغه