کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
1

پیک درون شهری نمایندگی

47 دقیقه 1 دقیقه

11:56

استان تهران شهر تهران

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

11:05

استان لرستان شهر خرم آباد

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

14:36

استان اصفهان شهر نطنز

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

10:52

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

11:14

استان اصفهان شهر اصفهان

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

14:33

استان سمنان شهر گرمسار

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

13:15

استان کرمانشاه شهر پاوه

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

09:46

استان سيستان و بلوچستان شهر نيك شهرچابهار

3

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

14:01

استان مركزي شهر شهرك مهاجران

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

13:53

استان تهران شهر شهر قدس

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

11:17

استان البرز شهر كمال آباد/كمال شهر

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

16:36

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

11:11

استان اصفهان شهر اصفهان

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 3 دقیقه

14:44

استان كهكيلويه و بويراحمد شهر ياسوج

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 28 دقیقه

09:45

استان تهران شهر رباط كريم

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 5 ساعت و6 دقیقه

04:03

استان سيستان و بلوچستان شهر چابهار

7

نمایندگی و پست

در حال ارسال توسط نمایندگی و پست 8 ساعت و50 دقیقه

00:09

استان لرستان شهر كوهدشت

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 8 ساعت و54 دقیقه

00:05

استان سيستان و بلوچستان شهر زاهدان

19

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

13:58

استان آذربايجان شرقي شهر بستان آباد

3

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

17:01

استان تهران شهر تهران

98

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

17:04

استان فارس شهر شيراز