کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
1

پیک درون شهری نمایندگی

45 دقیقه 1 دقیقه

13:53

استان تهران شهر شهر قدس

1

پیک درون شهری نمایندگی

47 دقیقه 1 دقیقه

11:56

استان تهران شهر تهران

3

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت و7 دقیقه 1 دقیقه

17:01

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت و22 دقیقه 1 دقیقه

16:36

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت و54 دقیقه 1 دقیقه

11:14

استان اصفهان شهر اصفهان

1

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت و57 دقیقه 1 دقیقه

11:11

استان اصفهان شهر اصفهان

7

نمایندگی و پست

2 ساعت 8 ساعت و50 دقیقه

00:09

استان لرستان شهر كوهدشت

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

11:05

استان لرستان شهر خرم آباد

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

14:36

استان اصفهان شهر نطنز

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

14:33

استان سمنان شهر گرمسار

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

18:49

استان خراسان رضوي شهر جغتاي

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

13:15

استان کرمانشاه شهر پاوه

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

09:46

استان سيستان و بلوچستان شهر نيك شهرچابهار

3

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

14:01

استان مركزي شهر شهرك مهاجران

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

11:17

استان البرز شهر كمال آباد/كمال شهر

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 2 دقیقه

18:27

استان يزد شهر يزد

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 دقیقه

17:29

استان سيستان و بلوچستان شهر زاهدان

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 دقیقه

18:38

استان چهارمحال بختياري شهر بروجن

5

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 دقیقه

18:57

استان کرمانشاه شهر روانسر

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 2 دقیقه

17:26

استان لرستان شهر كوهدشت

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 3 دقیقه

14:44

استان كهكيلويه و بويراحمد شهر ياسوج

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 28 دقیقه

09:45

استان تهران شهر رباط كريم

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 5 ساعت و6 دقیقه

04:03

استان سيستان و بلوچستان شهر چابهار

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 8 ساعت و54 دقیقه

00:05

استان سيستان و بلوچستان شهر زاهدان

19

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

13:58

استان آذربايجان شرقي شهر بستان آباد

98

انتخاب انبار

در انتظار تحویل به انتخاب انبار انتخاب انبار

17:04

استان فارس شهر شيراز

2

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

19:21

استان تهران شهر تهران

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

20:23

استان خوزستان شهر شوش دانيال

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

20:48

استان آذربايجان غربي شهر قره‌ضياءالدين

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

20:53

استان آذربايجان غربي شهر قره‌ضياءالدين

2

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

20:54

استان البرز شهر كرج

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

20:57

استان مركزي شهر خمين

3

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

21:05

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز