کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
6

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:02

استان فارس شهر شيراز

9

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:08

استان فارس شهر شيراز

8

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:12

استان فارس شهر شيراز

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:13

استان گلستان شهر علي آبادكتول

10

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:15

استان فارس شهر شيراز

11

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:22

استان فارس شهر شيراز

21

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:25

استان فارس شهر شيراز

18

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:34

استان البرز شهر كرج

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:44

استان آذربايجان غربي شهر اروميه

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:59

استان آذربايجان غربي شهر اروميه

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:04

استان خراسان رضوي شهر فيض آبادتربت حيدريه

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:07

استان مركزي شهر دليجان

9

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:35

استان تهران شهر تهران

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

01:51

استان آذربايجان غربي شهر اروميه

13

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

02:31

استان خراسان شمالي شهر بجنورد

18

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

02:55

استان خراسان شمالي شهر بجنورد

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

03:29

استان گلستان شهر گرگان

16

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

03:31

استان خراسان شمالي شهر بجنورد

24

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

04:01

استان خراسان شمالي شهر بجنورد

19

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:34

استان آذربايجان غربي شهر مياندوآب

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:36

استان خراسان رضوي شهر نيشابور

16

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:41

استان آذربايجان غربي شهر اروميه

15

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:43

استان خراسان شمالي شهر بجنورد

6

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

10:52

استان خراسان رضوي شهر نيشابور

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:02

استان اصفهان شهر آران و بيدگل

11

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:05

استان خراسان شمالي شهر بجنورد

22

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:08

استان آذربايجان شرقي شهر سراب

17

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:17

استان آذربايجان غربي شهر مياندوآب

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

11:28

استان خراسان رضوي شهر كاشمر

18

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:06

استان آذربايجان غربي شهر مياندوآب

2

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

12:17

استان خراسان رضوي شهر مشهد

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:20

استان قزوين شهر تاكستان

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

12:24

استان تهران شهر شهر قدس

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:25

استان آذربايجان غربي شهر نقده

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

12:27

استان مازندران شهر چمستان

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:32

استان خراسان رضوي شهر مشهد

7

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:45

استان خراسان رضوي شهر قوچان

15

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

12:55

استان آذربايجان غربي شهر مياندوآب

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

13:03

استان فارس شهر لامرد

20

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:14

استان آذربايجان غربي شهر مياندوآب

11

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:28

استان آذربايجان غربي شهر مياندوآب

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

13:57

استان هرمزگان شهر بستك

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

14:16

استان اصفهان شهر اصفهان

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

14:21

استان فارس شهر اقليد

19

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

14:23

استان البرز شهر كرج

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

14:54

استان خراسان رضوي شهر مشهد

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

14:55

استان تهران شهر ملارد

2

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

15:24

استان تهران شهر تهران

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

15:28

استان آذربايجان غربي شهر ماكو

4

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

15:59

استان خوزستان شهر اهواز

12

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

16:25

استان آذربايجان غربي شهر مياندوآب

3

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

17:35

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

17:37

استان خوزستان شهر اهواز

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

17:54

استان خراسان رضوي شهر مشهد

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

17:58

استان هرمزگان شهر بندرعباس

9

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

18:07

استان فارس شهر شيراز

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

18:07

استان فارس شهر صغاد

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

18:42

استان آذربايجان شرقي شهر آذرشهر

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

18:48

استان يزد شهر يزد

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

18:53

استان خراسان رضوي شهر سبزوار

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

18:56

استان بوشهر شهر بندر دير

2

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

18:57

استان تهران شهر تهران

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

19:01

استان همدان شهر ملاير

5

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

19:04

استان گلستان شهر كلاله

4

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

19:05

استان چهارمحال بختياري شهر شهركرد

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

19:19

استان قم شهر قم

6

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

19:21

استان كرمان شهر بم

3

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

19:51

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

19:56

استان آذربايجان غربي شهر نقده

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

20:11

استان سمنان شهر سمنان

8

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

20:35

استان سمنان شهر سمنان

1

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

20:45

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

15

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

20:53

استان گيلان شهر رودسر

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

21:06

استان فارس شهر شيراز

3

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

21:14

استان آذربايجان شرقي شهر شبستر

4

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

21:17

استان خوزستان شهر بهبهان

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

21:33

استان گيلان شهر رشت

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

21:37

استان اصفهان شهر اصفهان

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

21:40

استان اصفهان شهر دهاقان

3

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

22:27

استان خراسان رضوي شهر مشهد

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

23:07

استان آذربايجان غربي شهر شاهين دژ

3

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

23:19

استان خراسان رضوي شهر مشهد