عنوان بنر

سه سطحی ریاضی ششم

این کتاب دو ویژگی مهم دارد. ویژگی نخست، این که سؤال ها، در سه سطح تنظیم شـده انـد: سـؤالهـاي نسـبتاً دشـوار، دشـوار و
دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش آموزانی بـا نمـره ي بـین 14تـا 20در مدرسـه و بـا
ترازهاي بیش از 5000در آزمون هاي کانون.
ویژگی دوم کتاب این است که تک تک سؤال ها، شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و میزان مراجعه در آزمون هاي اسـتاندارد
کانون چیده شده اند. سؤالها به طور سلیقه اي و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده اند.
معلوم است که چند نفر و چند درصد دانش آموزان شرکت کننده در آزمون ها به هریک از سؤال ها مراجعه کرده انـد و چنـد درصـد
دانشآموزان به هر سؤال پاسخ صحیح دادهاند. معیار اول که در مشخصات هر سؤال در زیرنـویس آن مـیبینیـد میـزان مراجعـهي
آزموندهندگان است ) ( و معیار دوم درصد پاسخگویی صحیح است ) (. اگر به ترتیب توالی سؤال ها توجه کنید متوجه
می شوید اولین سؤال هر بخش که در گروه "نسبتاً دشوار" قرار دارد میزان مراجعه کننده ي بیشتري در آزمون هـاي کـانون داشـته
است. یعنی تعداد بیشتري احساس کرده اند که میتوانند از عهدهي آن سؤال برآیند البتـه ممکـن اسـت احسـاس و تلقـی اولیـه ي
دانش آموز با واقعیت متفاوت باشد و در عمل درصد پاسخگویی متناسب با میزان مراجعه نباشد یعنی به یک سؤال تعداد بیشتـري
مراجعه کنند و با آن درگیر شوند ولی پاسخ صحیح شان کمتر باشد.

ویژگی های مهم کتاب

دسته بندی کتاب: ریاضیات سه سطحی

18000 تومان

فایل های مفید مربوط به این کتاب (مشاهده و دانلود)

ویدئو های آموزشی این کتاب


چون نحوه ي انتخاب سؤال ها و نظم و ترتیب سؤال ها به صورت سلیقه اي نیست و مبناي علمی و آماري دارد بنابراین دبیران و
دانش آموزان می توانند برنامه ي دقیقی براي استفاده از کتاب داشته باشند. هر دانش آموز می تواند توقع خود از میزان پاسخگویی به
سؤال هاي هر بخش را از قبل تعیین کند در نتیجه دانش آموز متوسط از درگیرشدن با سؤال ها سرخورده نخواهد شد. دانش آموز
متوسط می تواند از سطح اول سؤال ها، یعنی سؤال هاي نسبتاً دشوار حدود نیمی از سؤال ها را شخصاً پاسخ دهد و از سطح دوم،
یعنی سؤال هاي "دشوار" می تواند حدود بیست تا سی درصد را پاسخ دهد و تعدادي از باقیمانده ي سؤال هاي این دو بخش را با
کمک پاسخنامهِ تشریحی بیاموزد. اما از سوي دیگر دانش آموزان قويتر می توانند انتظار داشته باشند که به اکثر سؤالهاي نسبتاً
دشوار پاسخ دهند. بیش از نیمی از سؤالهاي دشوار را حل کنند و مثلاً سی یا چهل درصد سؤال هاي چالشی تر از بخش سؤال هاي
»دشوارتر« را حل کنند.
هویت داشتن و شناسنامه دار بودن سؤال ها و سه بخشی بودن سؤال ها در سه گروه نسبتاً دشوار، دشـوار و دشـوارتر دو ویژگـی ایـن
کتاب است که به شما امکان برنامه ریزي براي مطالعه ي عمیق تر و درگیر شدن با "چالش هاي دلپذیر" علمی را می دهد.
البته در هنگام مطالعه ي زیرنویس و نشانی هر سؤال به این نکات نیز دقت کنید که هر سؤال در کدام ماه از سال آزمون گرفته شده
است و آیا آن سؤال در نزدیکی امتحانات، قبل یا پس از امتحانات مدرسه و یا در ایام تابستان پرسیده شده است. ایـن نکـات بـراي
خواننده ي نکته سنج از این جهت اهمیت خواهد داشت که تشخیص می دهد میزان مراجعه و احساس دانش آموزان از سطح دشواري
سؤال همواره یکسان نیست و میزان و درصد پاسخگویی ایشان در دوره هاي زمانی مختلف و متناسب با نزدیکـی و دوري امتحانـات
مدرسه و اینکه آیا آزمون کانون به صورت مستقل، پوششی یا تجمعی و تراکمی برگزار می شود متفاوت خواهد بود. ضمناَ اینکه هر
سؤال در ابتدا یا انتها یا میانه ي مجموعه سؤال هاي درج شده، تا حدودي احساس دشواري متفاوت و میزان پاسخگویی متمـایزي را
ایجاد خواهد کرد. اما به هرحال حاصل جمع بندي آماري و حذف داده هاي ناهمگن و اظهارنظر خبره گرایانه چندین دبیر صاحب نظر
مرجع بسیار مطمئن و استانداردي براي تعیین سؤال هاي دشوار و سطح بندي آن هاست.

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت

نظرات رتبه های برتر

این کتاب از بهترین کتاب های چاپ شده در بازار می باشد.

این کتاب برای رشته تجربی هم مفید است.

نظرات

نظر خود را بدهید

شما در حال نظر دادن درباره کتاب علوم هستید.

چه نمره ای به این کتاب می دهید
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
سطح درس
قیمت
ارزش