عنوان بنر

پرتکرارشیمی (1) دهم تجربی و ریاضی

كتاب سؤالهاي پرتكرار شيمي دهم با استفاده از سؤال هاي 500مدرسه ي سراسر كشـور )عـادي، نمونـه
دولتي و تيزهوشان( تأليف شده است.
ويژگي هاي كتاب:
- 1فهرست:
فهرستي با كاربرد مشاور محور: طراحي فهرست به گونه اي است كه علاوه بر اينكه امكـان دسترسـي بـه
عناوين كتاب را براي شما فراهم مي سازد، تعداد زيرموضوعات و تعداد سؤال ها با دقت نظر مشـخص شـده
است.ضمن اينكه در كنار هر زيرموضوع، يك آيكـون ارزيـابي پيشـرفت در سـه رنـگ )آبـي، سـبز و زرد(
مشاهده مي نماييد و پيشنهاد اكيد داريم پس از پاسخ به سؤال هاي هر زيرموضوع، سطح خـود را بـا رنـگ
كردن يكي از اين كادرها مشخص نماييد تا به صورت مقايسه اي از ميزان تسلط خود بين فصل هاي مختلـف
كتاب آگاه شويد و به هنگام مرورو جمع بندي بر اساس اين كادرها، اولويت بندي صحيح تري داشته باشيد.
- 2درخت دانش:
درخت دانش ابتداي هر فصل، به همراه كليدواژه ها مخاطب را در دسته بندي مطالب ياري مـي كنـد. در هـر
درخت دانش، زيرموضوع هاي آن فصل به همراه تعداد سـؤال هـاي شناسـنامه دار آن زيرموضـوع از جملـه
اطلاعاتي است كه مي تواند به دانش آموزان در دسته بندي و ارزيابي مبحث كمك كند.
- 3درسنامه:
در هر فصل در ابتداي هر زيرموضوع، درسنامه اي جامع، مطابق با نياز دانش آمـوزان ارائـه شـده اسـت.
درسنامه هاي اين كتاب به گونه اي نوشته شده است كه با مطالعه ي آن دانش آموزان مي توانند به سؤال هاي
هر زيرموضوع پاسخ دهند.

ویژگی های مهم کتاب

شابک :

سال نشر: 96

نوبت چاپ :

تیراژ اخربن نوبت چاپ :

دسته بندی کتاب: شیمی پر تکرار

15000 تومان

فایل های مفید مربوط به این کتاب (مشاهده و دانلود)

ویدئو های آموزشی این کتاب


- 4سؤالهاي شناسنامه دار:
تمامي سؤالهاي موجود در اين كتاب شناسنامه دار هستند، به اين معني كـه آدرس سـؤال هـا بـر اسـاس
صفحه ي كتاب درسي، جدول و يا شكل كتاب درسي و همچنين نام مدرسه اي كـه سـؤال از آن انتخـاب شـده
مشخص شده است.
تيپ بندي سؤالات كتاب، موجب دسته بندي انواع مختلف سؤالات در ذهن دانـش آمـوزان و يـادگيري بهتـر
مطالب مي گردد.
از 523سؤال اين كتاب، 450سؤال مربوط به امتحانات سال تحصيلي 96-95مدارس سراسر كشـور و 57
سؤال از مدارس تيزهوشان سراسر كشور و 16سؤال تأليفي جهت پوشش كامل مطالـب كتـاب درسـي نيـز
طراحي و ارائه شده كه نياز دانش آموزان را به طور كامل برآورده مي سازند. همچنين ايـن كتـاب شـامل 2
آزمون پاياني نيمسال اول )دي ماه( و 2آزمون پاياني نيمسال دوم )خرداد ماه( است.
- 5ضريب تناسب و توازن:
- به ازاي هر زيرموضوع ) 23زيرموضوع( كتاب 23سؤال در كتاب آورده شده است.
- به ازاي هر نمره ي پاياني )از 20نمره(، 26سؤال در كتاب آورده شده است.
- تعداد سؤالهاي هر فصل، متناسب با بارم امتحان پاياني ميباشد.
- 6دي وي دي همراه كتاب:
دي وي دي همراه اين كتاب شامل 250سؤال تشريحي، 50فيلم سه دقيقه اي و 60فيلم از حل سؤال هاي ايـن
كتاب است

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت

نظرات رتبه های برتر

این کتاب از بهترین کتاب های چاپ شده در بازار می باشد.

این کتاب برای رشته تجربی هم مفید است.

نظرات

نظر خود را بدهید

شما در حال نظر دادن درباره کتاب علوم هستید.

چه نمره ای به این کتاب می دهید
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
سطح درس
قیمت
ارزش