عنوان بنر

سوالهای پرتکرار فلسفه و منطق

 اين كتاب از 4 بخش تشكيل ميشوند كه عبارتاند از:
1) درخت دانش
 درخت دانش همان درخت يادگيري است. درخت دانش آيينهي تمام نماي آن فصـل اسـت كـه در
ابتداي هر درس آورده شده است و دانش آموز آنچه را كه در هر درس بايد بيـاموزد در يـك نگـاه
ميبيند.
2) نكات آموزشي
 به گونهاي نوشته شده است كه دانش آموز با خواندن آن قادر خواهد بود به تمام سؤالات هـر درس
پاسخ دهد.
 بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است.
 ترتيب ارائهي نكات به شكلي است كه هر مطلب، مطلب بعدي را آموزش ميدهد.
3) سؤالهاي پرتكرار امتحاني از مدارس سراسر كشور:
 سؤالها از مدارس سراسر كشور جمعآوري شدهاند تا دانش آموزان بتوانند با سليقههاي معلمان سراسـر
كشور آشنا شوند.
 سؤالها به چهار دستهي زير طبقهبندي شدهاند تا دانش آموزان در هر درس با انواع سؤالهـا آشـنا
شوند.
1) تعيين كنيد كدام گزينه صحيح ميباشد.
2) جاهاي خالي را با كلمات مناسب تكميل كنيد.
3) به سؤالهاي زير پاسخ كوتاه دهيد.
4) به سؤالهاي زير پاسخ تشريحي دهيد.
 چيدمان سؤالها به گونهاي است كه به ترتيب مطالب كتاب درسي است.
 تمام مطالب كتاب درسي پوشش داده شده است تعداد تكرار سؤالها مقابل هـر سـؤال آورده شـده
است تا دانش آموز به اهميت و فراواني هر سؤال پي ببرد.
4) پاسخ تشريحي جامع
 پاسخ به سؤالها براساس نوع آن سؤالها (پاسخ كوتاه، جاي خالي و...) تنظيم شده است.
 در پاسخ نامهي تشريحي، شماره صفحهي كتاب درسي ذكر شده است تا در صورت نياز، مراجعه براي
دانش آموزان راحتتر باشد.

ویژگی های مهم کتاب

شابک : 978-600-00-0663-1

سال نشر: 95

نوبت چاپ : 1

تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000

دسته بندی کتاب: دروس اختصاصی رشته انسانی پر تکرار

فایل های مفید مربوط به این کتاب (مشاهده و دانلود)

ویدئو های آموزشی این کتاب


-

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت

نظرات رتبه های برتر

این کتاب از بهترین کتاب های چاپ شده در بازار می باشد.

این کتاب برای رشته تجربی هم مفید است.

نظرات

نظر خود را بدهید

شما در حال نظر دادن درباره کتاب علوم هستید.

چه نمره ای به این کتاب می دهید
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
سطح درس
قیمت
ارزش