کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
4

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

00:06

استان آذربايجان غربي شهر ماكو

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:18

استان كرمان شهر سيرجان

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

00:24

استان تهران شهر شهرجديد پرند

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

00:33

استان آذربايجان شرقي شهر هشترود

2

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری مراجعه حضوری

00:40

استان مازندران شهر بابل