کانال های تخصصی تلگرام

سرعت تحویل سفارشات

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل مدت زمان ثبت سفارش تا ارسال زمان سفارش شهر
14

پیک درون شهری نمایندگی

2 ساعت و45 دقیقه 55 دقیقه

1395/08/05 11:19

استان تهران شهر تهران

10

نمایندگی و پست

1 ساعت 11 ساعت و32 دقیقه

1395/08/04 23:57

استان فارس شهر اقليد

1

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت و30 دقیقه 13 ساعت و38 دقیقه

1395/08/04 21:51

استان تهران شهر تهران

4

پیک درون شهری نمایندگی

2 ساعت 14 ساعت و12 دقیقه

1395/08/04 20:47

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت 14 ساعت و48 دقیقه

1395/08/04 20:41

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری نمایندگی

30 دقیقه 15 ساعت و53 دقیقه

1395/08/04 20:06

استان آذربايجان شرقي شهر تبريز

2

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت و30 دقیقه 16 ساعت

1395/08/04 19:29

استان تهران شهر تهران

2

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت 15 ساعت و31 دقیقه

1395/08/04 18:58

استان تهران شهر تهران

3

پیک درون شهری نمایندگی

7 ساعت و17 دقیقه 8 دقیقه

1395/08/04 16:51

استان فارس شهر اقليد

4

پیک درون شهری نمایندگی

7 ساعت و17 دقیقه 35 دقیقه

1395/08/04 16:24

استان فارس شهر شيراز