کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
4

پیک درون شهری نمایندگی

1 ساعت و20 دقیقه 14 دقیقه

13:15

استان تهران شهر تهران

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 دقیقه

11:07

استان خراسان رضوي شهر باخرز

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 ساعت و11 دقیقه

17:18

استان کرمانشاه شهر گيلانغرب

3

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 ساعت و19 دقیقه

10:10

استان هرمزگان شهر بندرعباس

3

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 ساعت و20 دقیقه

12:09

استان زنجان شهر هيدج

2

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 3 ساعت و6 دقیقه

11:23

استان بوشهر شهر برازجان

3

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 10 ساعت و25 دقیقه

02:04

استان فارس شهر ني ريز

2

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

17:47

استان تهران شهر تهران

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

17:59

استان گيلان شهر بندرانزلي

3

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

18:28

استان تهران شهر تهران

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

18:35

استان كهكيلويه و بويراحمد شهر ياسوج

3

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

18:37

استان آذربايجان شرقي شهر اسكو

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

19:51

استان مركزي شهر تفرش

3

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

20:26

استان آذربايجان غربي شهر ماكو

2

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

21:19

استان خراسان رضوي شهر مشهد

2

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

21:44

استان آذربايجان غربي شهر اروميه

1

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

21:53

استان تهران شهر پاكدشت

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

21:57

استان لرستان شهر ازنا

4

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

22:29

استان اصفهان شهر تيران

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

23:05

استان يزد شهر يزد